POLSKA

KRANÓWKA

ZADBAJMY O NIĄ WSPÓLNIE!

Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

UWAGA: ZMIANA TERMINU! ANKIETY NALEŻY WYPEŁNIĆ DO 02.02.2021

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czego dotyczy projekt?

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło projekt pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Podstawą do opracowania programu są zobowiązania dotyczące pełnego wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (98/83/WE) oraz wejścia w życie nowej Dyrektywy 2020/2184 (przedtem jako (2017/0332 (COD)).


Dyrektywą 98/83/WE ustanowiono ramy prawne ochrony zdrowia ludzkiego przed niepożądanymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie, aby była ona zdrowa i czysta.


Nowa Dyrektywa wprowadza szereg ważnych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów unijnych w tym zakresie. Obejmują one przede wszystkim:

obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka dostaw wody w całym jej łańcuchu – od punktu poboru do punktu zgodności

zapewnienie powszechnego dostępu do wody

wprowadzenie systemu certyfikacji materiałów

i produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną

do spożycia przez ludzi

wprowadzenie regulacji odnośnie informowania konsumentów o jakości wody

wprowadzenie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do ograniczenia strat wody w sieciach

Projekt finansowany z funduszy POIS, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/20.

Jak możesz pomóc?

Ankieta sondażowa

Ankieta sondażowa zbiera bardziej szczegółowe informacje, które skierowane są do właścicieli lub administratorów obiektów priorytetowych, ekspertów – osób posiadających wiedzę zawodową związaną z zaopatrzeniem w wodę do picia, a także konsumentów. Poniżej znajdziesz trzy ankiety sondażowe dedykowane różnym grupom. Zapoznaj się z ich opisem i wypełnij tę, która definiuje Twój aktualny status.


WAŻNE! Ankieta sondażowa nr 1 jest skierowana do właścicieli lub administratorów obiektów priorytetowych, czyli zgodnie z definicją DWD dużych obiektów niemieszkalnych, w których użytkownicy mogą być narażeni na ryzyko związane z jakością lub brakiem wody. Są to obiekty, w których przebywa ponad 50 osób dziennie, np. szpitale, placówki opieki zdrowotnej, domy opieki, placówki opieki nad dziećmi, szkoły, obiekty zakwaterowania, restauracje, ośrodki sportowe i centra handlowe, obiekty wypoczynkowe, rekreacyjne i wystawowe.


Przygotowanie Programu Inwestycyjnego, wspierającego finansowo i merytorycznie Polskę w zapewnieniu wszystkim mieszkańcom bezpiecznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymaga zebrania wielu informacji i ich analizy. Dlatego ważna jest Twoja opinia! W tym celu przygotowaliśmy dwa rodzaje ankiet: wdrożeniową i sondażową. Sprawdź, którą powinieneś wypełnić.


Ankiety sondażowe

Ankieta sondażowa nr 1

do właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych

Ankieta sondażowa nr 2

do specjalistów, ekspertów związanych z zaopatrzeniem

w wodę

Ankieta sondażowa nr 3

do konsumentów

WYPEŁNIJ
WYPEŁNIJ
WYPEŁNIJ
Quiz
POBIERZ PDF
POBIERZ PDF

WAŻNE: ANKIETĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ I PRZESŁAĆ

WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

DO DNIA 02.02.2021

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W tej sekcji znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez respondentów dotyczące ankiet. Jeżeli w zaprezentowanym zestawienie nie znajdziesz odpowiedzi na własne pytanie, bardzo prosimy skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres mailowy: program_inwestycyjny@arcadis.com.


Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby możliwie najszybciej odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Niestety ze względu na liczbę wiadomości, które dostajemy, czas ten się wydłuża, za co przepraszamy. Skontaktujemy się z każdym z Was. Będziemy wdzięczni za Waszą wyrozumiałość.

ZOBACZ NACZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ankieta wdrożeniowa

Każdy obywatel, na podstawie posiadanej wiedzy i odczuć może przedstawić swoje stanowisko i zdecydować, do jakich obszarów systemu zaopatrzenia ludności w wodę należy kierować wsparcie finansowe, merytoryczne lub prawne aby poprawić jakość wody, ograniczyć zagrożenia związane z brakiem lub złą jakością wody a także ograniczyć nadmierne korzystanie ze środowiska (wody i energii) zmniejszając liczbę awarii, wycieków wody z sieci i niepotrzebnego jej zużycia. Zebrane informacje, w połączeniu z innymi danymi pozwolą wyłonić priorytetowe obszary działań i je sklasyfikować.

Ankieta wdrożeniowa

Skierowana do wszystkich obywateli

WYPEŁNIJ

Kontakt

Jolanta Olbracht

Kierownik Zespołu Wodnego

program_inwestycyjny@arcadis.com

Arkadiusz Daniluk

Digital & Data Transformation Manager

program_inwestycyjny@arcadis.com

w sprawach merytorycznych

w sprawach technicznych

w sprawach merytorycznych

Ewelina Skulimowska

Młodszy Specjalista

ds. Gospodarki Wodnej

program_inwestycyjny@arcadis.com

tel. +48 609 771 595

@ArcadisPoland

@ArcadisPoland

@ArcadisPoland

RAPORT

WATER CITY

INDEX 2020

Ranking efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach

POBIERZ

Pierwszy i jak dotąd jedyny raport, który tak szeroko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania „niebieską infrastrukturą” w Polsce.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

CZYTAJ DALEJ